• Produkcia elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov energie si vyžaduje zavedenie systému záväzných kvót a zelených certifikátov pre členské štáty Európskej únie, čím by sa zintenzívnilo trhové prostredie v porovnaní so súčasným systémom výkupných cien elektrickej energie pre jednotlivé členské štáty Európskej únie.
  • Vzhľadom na skutočnosť, že cena elektriny vyrobená z biomasy, bioplynu, slnečnej energie, veternej energie a geotermálnej energie je pri prepočte na životnosť technológie spravidla drahšia v porovnaní s výrobou elektriny z fosílnych palív, predstavuje Zelený bonus príplatok k trhovej cene energie, čím členský štát Európskej únie dorovnáva vzniknutý cenový rozdiel.
  • Firma CCIPOS GROUP s.r.o. poskytuje komplexnú prípravu a realizáciu investície pri výstavbe bioplynových staníc.