Program odpadového hospodárstva
  • Podľa § 6 zákona č. 223/2001 Z. program odpadového hospodárstva obce môže byť vypracovaný jednou obcou alebo v spolupráci viacerých obcí. Obec je pri zostavovaní a aktualizovaní programu oprávnená bezplatne požadovať od každého, kto je držiteľom alebo nakladá s komunálnymi odpadmi alebo drobnými stavebnými odpadmi na území obce, informácie potrebné na zostavenie a aktualizáciu programu.
  • Pôvodca odpadu, ktorý je právnickou osobou alebo fyzickou osobou – podnikateľom a produkuje ročne viac než desať ton nebezpečných odpadov alebo 100 ton ostatných odpadov, je povinný vypracovať program odpadového hospodárstva pôvodcu odpadu.
  • Povinnosti pôvodcu odpadov pri vypracovaní POH:
  • predložiť vypracovaný POH na schválenie príslušnému orgánu štátnej správy 
  • do 4 mesiacov od vydania POH kraja vypracovať nový program a predložiť ho na schválenie príslušnému orgánu štátnej správy
  • nový pôvodca odpadu je povinný predložiť POH na schválenie do 3 mesiacov od svojho vzniku. 
  • Firma CCIPOS GROUP s.r.o. zabezpečuje komplexné vypracovanie Programu odpadového hospodárstva obcí a pôvodcov odpadov v rámci celej SR.