• Koncepcia vodohospodárskej politiky SR do roku 2015
  Cieľom Koncepcie vodohospodárskej politiky SR do roku 2015 je zníženie škôd spôsobených povodňami realizáciou preventívnych opatrení na ochranu pred povodňami, medzi ktoré zaraďujeme najmä:
 • vykonanie technických a biotechnických opatrení v povodí vodných tokov, ktoré spomaľujú odtok vôd z povodia do vodných tokov,

 • výstavbu retenčných nádrží, ochranných hrádzí, protipovodňových línií a zariadení na prečerpávanie vnútorných vôd,

 • úpravu tokov a ich nevyhnutnú opravu, údržbu, ako aj budovanie poldrov,

 • zabezpečenie prirodzenej schopnosti akumulácie vody revitalizáciou povodí.

 • Legislatívne predpisy:
  – zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch 
  – zákon č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách  
  –  zákon č. 666/2004 Z. z. o ochrane pred povodňami
  zákon č. 139/2002 Z. z. o rybárstve 
  – podzákonné predpisy k uvedeným zákonom.

povode-