EIA/SEA
  • Posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA) predstavuje jeden z prvých krokov pred realizáciou plánovanej činnosti (investičného zámeru) prípadne jej zmeny.
  • Zo zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie vyplýva povinnosť pre investora projektu v závislosti od závažnosti vplyvu plánovanej prevádzky na životné prostredie vypracovať:
  • Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti,
  • Zámer,
  • Spávu o hodnotení.
  • Firma CCIPOS GROUP s.r.o. zabezpečuje pre investora komplexné vypracovanie Oznámenia, Zámeru a Správy o hodnotení, ich prerokovanie s účastníkmi procesu posudzovania a s dotknutými štátnymi orgánmi.