Stavebný dozor a Stavbyvedúci
  • V zmysle zák. 50/1976 Zb. stavbyvedúci organizuje, riadi a koordinuje stavebné práce a iné činnosti na stavenisku a na stavbe a vedie o nich evidenciu v stavebnom denníku.
  • Stavebný dozor sleduje spôsob a postup uskutočňovania stavby tak, aby sa zaručila bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, riadna inštalácia a prevádzka technického vybavenia na stavbe, odborné ukladanie stavebných výrobkov a hmôt, vhodnosť ich použitia a odborné ukladanie strojov a zariadení.
  • Firma CCIPOS GROUP s. r. o. zabezpečuje pre investorov stavebný dozor v odbore inžinierske stavby a stavbyvedúceho v odbore pozemné stavby, ktorí sú zapísaný v registri odborne spôsobilých osôb Slovenskej komory stavebných inžinierov.